Statut

 

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  TRANSPORTU, ENERGETYKI, MECHANIZACJI  BUDOWNICTWA i OCHRONY PRACY.

                                                             (tekst jednolity)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Transportu, Energetyki, Mechanizacji Budownictwa i Ochrony Pracy zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- „Prawo  o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity: Dz. U.2001 r. Nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu  i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych posiadającym osobowość prawną. 

 

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Częstochowa ul. Piłsudskiego  35
 2. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a także firmy i instytucje.

 

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 5.

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, oraz może wydawać legitymacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

 

§ 6.

1. Celem Stowarzyszenia jest  działanie w kierunku poprawy jakości i ekonomiki transportu,

    efektywności i jakości  energetyki,  rozwoju mechanizacji budownictwa, popularyzacji

    ochrony pracy .

2. Stowarzyszenie realizuje swoje  cele poprzez:

a)      wypracowywanie wspólnego stanowiska członków i jego jednolite  prezentowanie odnośnie celów stowarzyszenia,

b)      udzielanie opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa, ochrony pracy,

c)      inicjowanie zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy,

d)     współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń w dziedzinie transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa             i ochrony pracy,

e)       pozyskiwania środków na popularyzację inowacji w transporcie, energetyce, mechanizacji budownictwa i ochronie pracy,.

f)       doradztwo oraz pomoc prawna, organizacyjna, ekonomiczna i techniczną  w rozwiązywaniu problemów transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa            i ochrony pracy,

g)      nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z organizacjami pokrewnymi zajmującymi się transportem energetyką, mechanizacją budownictwa i ochroną pracy,

h)      promocję oraz wszelkie formy wspierania transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy,

i)        gromadzenie publikacji, opracowań, wydawnictw w zakresie,transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy,

j)        upowszechnianie nowych trendów i idei dotyczących transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy,

k)      zaopatrywanie członków w krajowe i zagraniczne publikacje związane z transportem, energetyką, mechanizacją budownictwa i ochroną pracy,

l)        tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pokazanie problemów oraz kierunków ich przezwyciężania w zakresie  transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa  i ochrony pracy,

m)    organizację zajęć edukacyjnych w zakresie transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy,

n)      wspieranie kształcenia i aktywizacji zawodowej osób zajmujących się transportem, energetyką, mechanizacją budownictwa i ochroną pracy, 

 • o)      współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej, pozarządowej             i innymi organizacjami w kraju i za granicą w zakresie transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy,

p)      podtrzymywanie wypracowanych w kraju korzystnych zasad dotyczących transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa i ochrony pracy przy jednoczesnych działaniach na rzecz integracji europejskiej,

q)      reagowanie na problemy wynikające z bieżących potrzeb  transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa  i ochrony pracy.

r)       podnoszenie poziomu profesjonalizmu pracowników,

s)       wyszukiwanie rozwiązań proekologicznych w zakresie transportu, energetyki, mechanizacji budownictwa ,ochrony pracy i ich wspieranie.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 7.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

§ 8.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym nie posiadającym miejsca zamieszkania

w Polsce.

 

§ 9.

 1. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej: imię  i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Od  uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o uchwale  Zarządu.

 

§ 10.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:

a)      swoją aktywnością wspierać działalność Stowarzyszenia,

b)      dbać o jego dobre imię,

c)      włączać się w działania i organizowane akcje,

d)     popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

e)      przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu i uchwały władz Stowarzyszenia,

f)       wspierać materialnie Stowarzyszenie poprzez regularne opłacanie składek członkowskich.

 

 

§ 11.

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:

a)      korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego,

b)       składanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)      korzystanie z bazy danych będącej w dyspozycji Stowarzyszenia,

d)     korzystanie nieodpłatne z urządzeń technicznych,

e)      korzystanie z innych możliwości oferowanych członkom przez Stowarzyszenie tj; poradnictwo i szkolenia.

 

§ 12.

1. Członkostwo członka zwyczajnego wygasa na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji,

b)       wykluczenia przez Zarząd w wyniku:

c)       

- działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

- nieuczestniczenia bez istotnej przyczyny w pracach Stowarzyszenia,

- zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy,

- pisemnego uzasadnionego wniosku Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków 

  Stowarzyszenia.

d)     utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, bądź utraty pełnej zdolności  do czynności prawnych,

e)      śmierci członka będącego osobą fizyczną,

f)       likwidacji członka będącego osobą prawną,

 2.Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3.Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź skreślenia członkowi przysługuje

  odwołanie się na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia stosownej uchwały do Walnego

  Zebrania Członków.

 

 

§13.

 1. Członkiem wspierającym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawych, nie pozbawiona praw publicznych, podmiot prawny lub gospodarczy deklarujący wspieranie statutowych celów i działalności Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia zawierającego: nazwę (firmę),  siedzibę,  adres,  numer Regon,  dołączając także odpis         z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Przepis § 9 ust. 2 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
 3. Wykreślenie członka wspierającego Stowarzyszenia następuje w trybie przewidzianym    w § 12 ust.1 Statutu.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia oraz korzystania z praw członka wspierającego określa Zarząd.

 

§ 14.

 1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, szczególnie zasłużony                     w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz inne osoby popierające cele statutowe Stowarzyszenia.
 2.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3.  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 12 ust. 1 lit. a - c.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 16.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 17.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub częściej z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając      o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 5. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi  i zaproszeni goście.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      uchwalanie programu i określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,

d)     uchwalanie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia,

e)      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie zmian statutu,

g)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

h)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j)        rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

k)      nadawanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia.

l)        podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 2. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnejwymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie.W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

 

§ 18.

W okresie pomiędzy obradami Walnego Zebrania Członków władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd.

 

§ 19

 1. Zarząd liczy 3 osoby wybrane w głosowaniu tajnym, przy czym Prezesa Zarządu wybiera ze swojego grona Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa i  Sekretarz.
 3. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie, zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy im oraz czuwa nad wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Zastępca Prezesa  zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności oraz prowadzi sprawy  powierzone mu przez  Zarząd.

5.  Sekretarz wykonuje uchwały Zarządu, przygotowuje projekty sprawozdań, prowadzi

     ewidencję członków Stowarzyszenia.

6.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 7.  Członkowie Zarządu mogą posługiwać się pieczęciami imiennymi z określeniem pełnio-

      nych  funkcji.

 8.  Do kompetencji Zarządu należy:

a)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d)      uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

e)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

f)        zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

g)       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

h)       nadzorowanie prawidłowej działalności statutowej Stowarzyszenia,

i)         pozyskiwanie funduszy na wykonywanie celów statutowych Stowarzyszenia,

j)        ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

 1. Zarząd może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. w razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.

 

§ 20.

 1. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w wyniku:

- rezygnacji,

- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

- odwołania,

- śmierci.

 1. Walne Zebranie Członków ma prawo zawiesić członka Zarządu. w przypadku zawieszenia co najmniej dwóch członków Zarządu, stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3.
 2. W wypadku postawienia przez Komisję Rewizyjną wniosku o odwołanie Zarządu lub osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od postawienia takiego wniosku Zarządowi.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej                       w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3  pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych w głosowaniu tajnym. Komisja Rewizyjna konstytuuje się poprzez wybranie ze swojego grona Przewodniczącego .
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. w razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać                  z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

§ 22.

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz do roku, pod względem zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosków o udzielenie  absolutorium.
 3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności.
 4. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu  z głosem doradczym.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie z listy członków.

 

 

§ 23.

W przypadku ustąpienia jednego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia.

 

§ 24.

 1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze społecznej pracy członków, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i samorządowych, grantów, subwencji, odsetek od kapitału i lokat, innych wpływów.
 2. Wszystkie dochody niezależnie od źródeł pochodzenia przechowuje się w kasie lub na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

 

§ 25.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych, na podstawie Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia,  po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych.

 

§ 26.

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia  zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 27.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawieranie umów          i zaciąganie zobowiązań, a także udzielanie pełnomocnictw do działania  w imieniu Stowarzyszenia wymaga dwóch podpisów: Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa lub Sekretarza.

 

 

§ 28.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 29.

Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

 

§ 30.

W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmie odrębne Uchwały  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację