Departament Transportu

Cele nadrzędne:

  • Propagowanie rozwiązań proekologicznych w sektorze transportu
  • optymalizacja proekologiczna w transporcie

 Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Sektor ten jest odpowiedzialny za wygenerowanie około 19% dwutlenku węgla czyli około 984 megaton /źródło:  Europejska Agencja ds. Środowiska Naturalnego: Energy and environment report 2008. 2008, s. 17. ISBN 978-92-9167-980-5./. Jest to problem, który dynamicznie się pogłębia wraz dynamiką rozwoju gospodarczego Świata. Dlatego też celowym jest połączenie rozwoju sektora transportu z polityką proekologiczną. Ponieważ transport jest powiązany ze wszystkimi działami gospodarki i jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie, zatem wynika stąd jasno jak bardzo ważny jest właściwy rozwój tego sektora.

 

Cele szczegółowe zostaną opublikowane po przyjęciu do realizacji konkretnych zadań