Pismo OSTEMBiOP/14/OMB/4/16 z dnia 5.04.2016 roku do Ministerstwa Rozwoju

W odniesieniu do opublikowanej na stronach www.imbigs.pl tzw. procedury przeprowadzania sprawdzianów przez Komisje egzaminacyjne zgłosiliśmy krytyczne uwagi do poszczególnych punktów. Wyjaśniliśmy również, że kursant, lub pracodawca jako płatnicy wnoszą tylko jedną opłatę za szkolenie, a koszty honorariów dla Komisji egzaminacyjnych pokrywane są z środków własnych ośrodków szkoleniowych. Edukatorzy nie pobierają dodatkowej, odrębnej opłaty egzaminacyjnej.