Stanowisko Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w sprawie rozliczeń pomiędzy Komisjami egzaminacyjnymi, a Ośrodkami szkoleniowymi

W odpowiedzi na nasze zapytania Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w piśmie znak: DN – 075 – 21/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku wyraził pogląd, że zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Instytut i w związku z tym Komisja odpowiada przed Instytutem w zakresie właściwego przeprowadzenia egzaminu. Ponadto pokreślono, że każda Komisja Egzaminacyjna działa niezależnie, a jej pracę organizuje i za przebieg egzaminu odpowiada Przewodniczący Komisji - powołany przez Dyrektora Instytutu. … „Instytut nie ingeruje w formę rozliczeń pomiędzy komisją egzaminacyjną, a ośrodkiem szkolenia w związku z tym nie ma uprawnień do interpretowania umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy ośrodkiem, a Komisją egzaminacyjną. Ponadto w odpowiedzi na wątpliwości zawarte w piśmie OSTEMBiOP/7/OMB/1/16 wyjaśniono, że … „zapis zawarty w „Procedurze…” w tym koszty pracy Komisji oraz koszty dojazdów i ewentualnych noclegów członków komisji…” nie należy traktować jako próby ingerencji w działalność ośrodków szkolenia…

Również w sprawozdaniu Biura Kontroli Ministerstwa Rozwoju, z października 2016 roku znalazły się zapisy: … „odnośnie ustalania rozliczania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych Dyrektor Instytutu poinformował Zespół kontrolujący, że zgodnie z postanowieniami § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki Instytut, powołuje Komisję Egzaminacyjną nie ma natomiast kompetencji ani możliwości wpływania na sposób i zasady rozliczania finansowego ww. komisji egzaminacyjnych. Organizatorem sesji egzaminacyjnej jest podmiot szkolący - ośrodek szkoleniowy, stąd rozliczenie kosztów przeprowadzenia egzaminu, w tym rozliczenie wynagrodzenia komisji należy do tego podmiotu. Natomiast źródłem finansowania kosztów egzaminów, w tym kosztów pracy komisji egzaminacyjnych, są wnoszone przez zdających – konto ośrodka szkoleniowego opłaty egzaminacyjne, zawarte w koszcie szkolenia lub stanowiące odrębną pozycję. Rozliczenie kosztów pracy Komisji odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy podmiotem szkolącym , a Komisją (jej członkami). Instytut nie jest stroną zawieranych umów, stąd nie ma możliwości ingerowania w formę umowy jak i sposób rozliczeń.