Pismo OSTEMBiOP/10/OMB/1/16 z dnia 25.01.2016 roku do Ministerstwa Rozwoju (programy szkoleń, komisje egzaminacyjne i opłata pobierana przez IMBiGS)

W korespondencji zwrócono między innymi uwagę na wprowadzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dodatkowych treści programowych do programów szkoleń, zwiększających ilość godzin na kursach dla operatorów maszyn roboczych, co z kolei ma bezpośredni wpływ na koszty oraz wydłużenie czasu wykonywanych szkoleń. Wyrażono opinię na temat niepowoływania do Komisji egzaminacyjnych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,, inżynierii lądowej, budownictwa i inżynierii środowiska z odpowiednimi specjalnościami. Ponadto, poproszono o uzasadnienie wysokości pobieranej opłaty przez IMBiGS (50 zł. + VAT od specjalności), która zdaniem naszym jest nieadekwatna do ponoszonych nakładów.