Pismo OSTEMBiOP/9/OMB/1/16 z dnia 20.01.2016 roku do IMBiGS

  1. W korespondencji zwrócono się do IMBiGS o zajęcie odpowiedniego stanowiska w kwestii obecności na egzaminie praktycznym instruktorów zaakceptowanych przez CKSOM. Przedstawiono następujące argumenty: brak uzasadnienia z praktycznego punktu widzenia, brak podstaw prawnych; niedogodności i kłopoty zarówno dla samych instruktorów jak i właścicieli ośrodków ze względu na: uniemożliwienie zakończenia umów z instruktorami, uniemożliwienie dokonania rozliczeń pomimo formalnie zakończonych czynności, generowanie dodatkowych - niepotrzebnych kosztów dla ośrodków szkoleniowych. Ponadto wskazano brak zainteresowania instruktorów udziałem w egzaminach, zniechęcenie do uczestnictwa z powodu wykonywania wątpliwych poleceń, krytycznych uwag egzaminatorów. Dodano, że instruktorzy nie są członkami komisji, nie występują w żadnym akcie prawnym odnośnie egzaminowania, nie są ustalone dla nich żadne prawa jak i obowiązki w związku z uczestnictwem w egzaminach. Podniesiono również, że w porównywalnych egzaminach np. na prawo jazdy odpowiedniej kategorii nie ma obowiązku uczestnictwa instruktora.
  1. Oprócz tego, zwrócono uwagę na proceder zmian terminów egzaminów przez Komisje egzaminacyjne (wymuszanie zmian terminów i dostosowywanie daty sesji egzaminacyjnych do własnych harmonogramów zajęć egzaminatorów - szczególnie w przypadkach planowania przez Ośrodki sprawdzianów w dni robocze)W odpowiedzi  pismem znak: DN – 075 – 21/2016 z dnia 19.02. 2016r.  IMBiGS  wyjaśnia, że obecność instruktora na poligonie w czasie egzaminu  jest konieczna, gdyż jest przedstawicielem Ośrodka odpowiedzialnym za techniczne przygotowanie poligonu i maszyny do realizacji zajęć praktycznych jak i do egzaminu. Ponadto argumentuje że, obecność stanowi istotne ułatwienie dla zdających, bo czują się znacznie pewniej w  obecności instruktora. Jednakże w ocenie Instytutu w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne i zasadne jest, aby w trakcie egzaminu praktycznego Ośrodek reprezentowany był wobec Komisji Egzaminacyjnej przez inną niż instruktor, uprawnioną i kompetentną osobę, posiadającą odpowiednie do obsługi maszyny będącej przedmiotem egzaminu praktycznego.