Pismo OSTEMBiOP/8/OMB/1/16 z dnia 20.01.2016r. do IMBiGS

1. W skierowanym piśmie do IMBiGS zwrócono  uwagę, że we wnioskach o przeprowadzenie sprawdzianu wymaga się również informacji odnośnie kwalifikacji zawodowych, w tym wykształcenia i posiadanych uprawnień. Egzaminowani czują się dyskryminowani, gdyż dane te wykorzystywane są przy odpytywaniu. Wskazano, że obowiązuje ochrona danych osobowych oraz klauzula poufności. Zwrócono uwagę na ocenianie przy całkowitej bezstronności  i  anonimowości.

2. Zasygnalizowano, że w pkt. 7.1.7 tzw. Procedury nie określono dokładnie wymagań oraz procentowego zasobu wiedzy jaki jest przewidziany do pozytywnego wyniku egzaminu. Całkowita dowolność w tym zakresie daje nieograniczoną swobodę działania egzaminatora, powodując, że egzamin jest nieczytelny, pozbawiony wymaganych standardów. Z drugiej zaś strony, brak katalogu pytań oraz brak jakichkolwiek dowodów egzaminacyjnych skutkuje pozbawieniem weryfikacji i obiektywnej oceny  w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

3. Ponadto poproszono o opublikowanie wzoru formularza sprawozdania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej tj. załącznika nr 11 zgodnie z pkt. 6.1.7 tzw. Procedury.

 

W odpowiedzi  IMBIGS – pismo znak: DN – 075 – 21/2016 z dnia 19.02. 2016r.  otrzymaliśmy opinię, że korzystanie z danych osobowych kandydata jest konieczne zarówno dla przeprowadzenia sprawdzianu oraz dla rejestracji uprawnień. W tym celu kandydat wyraża swoją wolę podpisując zamieszczony na wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu tekst:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji  6/8

-  do celów związanych z przeprowadzeniem sprawdzianu oraz rejestrowaniem wydanych uprawnień.”  ………………………………………………………… (data  i  podpis   uczestnika  szkolenia)

 

Ponadto dodano, że użyte w piśmie stwierdzenia o dyskryminacji egzaminowanych są nieprawdziwe.