Pismo OSTEMBiOP/7/OMB/1/16 z dnia 20.01.2016 roku do IMBiGS

 

1. W piśmie skierowanym do Instytutu poprosiliśmy o interpretację zapisów w tekście tzw. Procedury - dokumentu wewnętrznego IMBiGS: … „Koszty przeprowadzenia egzaminu praktycznego oraz teoretycznego, w tym koszty pracy Komisji oraz koszty dojazdów i ewentualnych noclegów członków Komisji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Komisją ponosi podmiot szkolący. Źródłem finansowania kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu są wnoszone przez uczestników szkolenia opłaty egzaminacyjne…”

2. Ponadto zwróciliśmy się o uzasadnienie zaleceń IMBiGS (opublikowanych na stronach CKSOM) dotyczących posiadania na własność przez Ośrodki tzw. maszyn drobnych czyli zagęszczarek, ubijaków wibracyjnych, pił mechanicznych do ścinki drzew, narzędzi udarowych ręcznych, przecinarek do nawierzchni dróg oraz betoniarek przez podmioty ubiegające się o pozwolenia na szkolenia operatorów

 

W odpowiedzi  IMBIGS – pismo znak: DN – 075 – 21/2016 z dnia 19.02. 2016r.  otrzymaliśmy wyjaśnienia, że zapisu zawartego w „Procedurze…” , tj.: „…w tym koszty pracy Komisji oraz koszty dojazdów i ewentualnych noclegów członków Komisji..” nie należy traktować jako próby ingerencji  w działalność ośrodków szkolenia.