Pismo OSTEMBiOP/6/OMB/1/16 z dnia 20.01.2016r. do IMBiGS


W oparciu o obowiązujące przepisy prawne zwróciliśmy się o wyjaśnienie zagadnień podległości Członków Komisji Egzaminacyjnej w stosunku do CKSOM jako organu wewnętrznego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w powiązaniu z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi (umowy zlecenia), w których występują jako Zleceniodawcy – Właściciele Ośrodków Szkoleniowych i Zleceniobiorcy - Członkowie Komisji Egzaminacyjnych.

                                                                                      

W odpowiedzi  IMBIGS – pismo znak: DN – 075 – 21/2016 z dnia 19.02. 2016r. wyraził pogląd, że zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263), egzamin przeprowadza komisja powołana przez Instytut i w związku z tym komisja odpowiada przed Instytutem w zakresie właściwego przeprowadzenia egzaminu. Ponadto pokreślono, że każda Komisja Egzaminacyjna działa niezależnie, a jej pracę organizuje i za przebieg egzaminu odpowiada Przewodniczący Komisji- powołany przez Dyrektora Instytutu. Instytut nie ingeruje w formę rozliczeń pomiędzy komisją egzaminacyjną a ośrodkiem szkolenia w związku z tym nie ma uprawnień do interpretowania umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy ośrodkiem a komisją egzaminacyjną.