Komunikat z pierwszego spotkania konsultacyjnego

Komunikat

z pierwszego spotkania konsultacyjnego przedstawicieli ośrodków szkolących operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Częstochowie.

Miejsce spotkania- siedziba OSTEMBiOP

W trakcie spotkania omówiono między innymi następujące zagadnienia:                

1. programy szkoleń - określono je  jako przestarzałe i  jednoznacznie stwierdzono potrzebę ich modyfikacji oraz dostosowanie do dzisiejszych wymogów technicznych. Wskazano na  brak indywidualnego zakresu zajęć praktycznych dla kursanta i niezgodność z delegacją ustawową (Rozporządzenie Ministra Gospodarki) - szczególnie w zakresie ilości godzin zajęć teoretycznych.

2. procedura powoływania Komisji Egzaminacyjnych – w opinii uczestników  niejasna, nieokreślona żadnymi przepisach, pozbawiona podstaw prawnych.

3. lista osób uprawnionych do egzaminowania – wyrażono bardzo złe opinie o kompetencjach oraz sposobie powoływania i wykonywania pracy przez osoby delegowane do komisji egzaminacyjnych przez IMBiGS. Dobitnie podkreślono brak przygotowania merytorycznego egzaminatorów, nie-komisyjne prowadzenie egzaminu oparte na zasadzie: jeden egzaminujący - trzech zdających, brak katalogu pytań, a także zadawanie pytań niezwiązanych z programem szkolenia.

4. stawka opłaty egzaminacyjnej – opowiedziano się za jej obniżeniem i ujednoliceniem dla wszystkich ośrodków.

5. opłata prac komisji egzaminacyjnych na zasadzie umowy o dzieło -  podniesiono problemy ośrodków z organami skarbowymi ze względu na brak kwalifikacji prawnej do zaliczania wypłat  z umów o dzieło jako koszty księgowe ośrodków.

6. opłata za wpis do rejestru, wydawanie książki operatora, opracowywanie programów i inne czynności wynikające z rozporządzenia – w opinii niektórych uczestników za wysoka, niejasne jej cele, na jakie jest przeznaczona, bo o inicjatywach związanych z jej wykorzystaniem brak informacji.

7. Zwrot kosztów dojazdów dla członków komisji egzaminacyjnych - odczytano odpowiedź prawną w której wyjaśniono, że pojęcie podróży służbowej jest związane z umową o pracę, a nie z umową zlecenia, umową o dzieło czy też umową o świadczenie usług.

8. obsługa administracyjna egzaminów – wyrażono zgodną i bezsporną opinię, że sekretarz komisji egzaminacyjnej powinien być powołany z ośrodka szkoleniowego.

9. zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczące wykazu maszyn i urządzeń                   – wykazano potrzebę urealnienia załącznika poprzez wykreślenie niektórych maszyn do obsługi, a dopisanie maszyn i urządzeń, których rodzaje pojawiły się na polskim rynku w okresie ostatnich lat (wymóg uzyskiwania uprawnień do ich obsługi wynika z realnych zagrożeń związanych  z ich eksploatacją).

Ponadto podczas dyskusji uczestnicy poruszyli szereg spraw związanych z pracami Stowarzyszenia w zakresie uzdrowienia fatalnej sytuacji wokół procedur szkolenia i egzaminowania operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych.

Podkreślono potrzebę dalszych konsultacji w środowisku ośrodków szkolących operatorów maszyn i wypracowania konstruktywnych propozycji zmian w tym zakresie, celem przedstawienia ich Ministerstwu Gospodarki zgodnie z wolą wyrażoną przez Pana Ministra Jerzego Witolda Pietrewicza na spotkaniu w dniu 11 lutego 2015 roku.